Gravferd

Mange følelser kommer fram når noen som står oss nær dør. I tillegg kommer de mange praktiske gjøremålene. Mange opplever det vanskelig i sorg og savn å samle tankene og huske alt som skal gjøres. Vi håper at denne orienteringen kan gi god hjelp og veiledning i ei vanskelig tid.

kirkegaard2

GENERELL INFORMASJON

Fastsetting av tidspunkt for gravferd
Det er kirkevergen som fastsetter tid og sted for gravferd. Hvis det skal være kirkelig gravferd, foregår den normalt fra den kirken/det kapellet som vedkommende sokner til og til gravplass i tilknytning til denne. Gravferd skal normalt finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. Når forrettende prest får melding om gravferd tar hun/ han kontakt med pårørende for å avtale en samtale.

Begravelse eller bisettelse? 

Man kan velge mellom kistebegravelse, eller bisettelse før kremasjon og urnenedsetting. Velger man det siste, tar pårørende kontakt med kirkevergen for å avtale tid og sted for urnenedsettelse. Det kan ta ca. en måned før urnen kommer tilbake fra krematoriet. Urnen skal settes ned innen 6 måneder etter dødsfallet. Vi vil gjerne anbefale at de nærmeste også tar del i denne handlingen og hvis ønskelig kan også prest medvirke. Urnenedsettelsen kan også foretas av kirkegårdsarbeiderne uten at noen av de nærmeste er til stede.

Hvem er ansvarlig?
Etter gravferdslovens bestemmelse er det én person som skal sørge for gravferden. Det vil si at vedkommende skal ta de nødvendige beslutninger i forbindelse med begravelsen. Hvis nærmeste pårørende etter lovens paragraf ikke kan/ vil være den som skal sørge for gravferden, må det gis skriftlig fullmakt fra vedkommende til den som tar dette ansvaret i vedkommendes sted.

Annonse til avisen(e)
Her er det naturlig å ta kontakt med den (de) avisen(e) man ønsker å benytte seg av til dødsannonsen. Avisene har sine frister, som det er viktig å være klar over. Fristen er oftest på morgenen dagen før innrykk. 

Begravelsesbyrå
De fleste kontakter et begravelsesbyrå, men det er også mulig å ordne det meste selv. Begravelsesbyrået kan for eksempel gjøre avtale med gravere og prest om tid og sted for gravferden, annonsering i avisen(e), valg av kiste, nedlegging i kiste, bårekjøring, pynting med mer. De pårørende står selvsagt fritt til å velge hvilket byrå de ønsker tjeneste fra.

Trykk neste for informasjon om kirkelig gravferd