Gravferd - Gravminner og pynting av grav

GRAVMINNER OG PYNTING AV GRAV

På graven kan det umiddelbart etter gravferden settes opp et kors eller annen midlertidig markering med gravlagtes navn, hvis dette er bestilt hos begravelsesbyrået. Når jorda på en kistegrav har sunket tilstrekkelig vil kirkegårdsbetjeningen sørge for planering og tilsåing, slik at alt er klart for oppsetting av gravminne. Det er flere leverandører som kan være behjelpelig med å skaffe et gravminne. De kan også sørge for å sette opp gravminne på graven. Det er festeren som har rett til å forsyne graven med gravminne samt ellers rå over den. Festeren har også plikt til å holde graven i hevd. Det er festers ansvar å sørge for at gravminne er forsvarlig sikret. Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det kan rammes inn av en delt natursteinkant. Plantene kan ikke strekke seg ut over plantefeltet eller være høyere enn gravminnet.

Ta kontakt med kirkevergen for mer informasjon om dette. Vågan kirkelig fellesråd er ansvarlig for driften av de 8 kirkegårdene i Vågan. Alle som har fast bostedsadresse i Vågan har rett til fri grav i kommunen.

 

Avgift i forbindelse med gravferd

For akkompagnement av kantor til soloinnslag i gravferd tas en avgift på 750,-, dette inkluderer øving med solist.

Vågan kirkelig fellesråd tar en avgift på 1000,- pr. kiste for bruk av bårerom.

For gravferd der avdøde ikke er bosatt i kommunen, tas en avgift på 5500,- for bruk av kirken og 4500,- for graving av kistegrav pr. begravelse i festet grav, og 9500,- i ny grav. Kun nedsettelse av kiste (ingen seremoni): 4500,-/ 9500,- For graving av urnegrav tas en avgift på kr. 2500,- i festet grav og 4500,- i ny grav.

Det kan søkes om fritak for bestemmelsene dersom avdøde av helsemessige årsaker i løpet av de siste tre (3) årene har måttet flytte ut av kommunen for å komme nærmere helseinstitusjon med nødvendig pleie for vedkommende.

For gravferdsseremoni fra kirke av personer hjemmehørende i Vågan kommune, men ikke medlemmer av Den norske kirke tas en avgift på kr. 5500,- for bruk av kirken.

Det tas festeavgift for graver i Vågan. Festeperioden er 10 år av gangen. Det sendes ut faktura til fester.

Legatgraver

Ordningen med legatgraver er avviklet i Vågan. Inngåtte avtaler vil fullføres, men ingen nye vil inngås. Pris for allerede inngåtte avtaler er 1450,- pr enkeltgrav og 1850,- pr. dobbeltgrav. Det finnes private firma man kan inngå avtale med om stell av grav.